V korak z mladimi.

Devetdnevnica k sv. Janezu Bosku

Znamenje križa:
V imenu Očeta …

Obudimo kesanje in vero:
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in ža­lil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. – Amen.

Jezus, verujem v te. Jezus, upam v te. Jezus, ljubim te nad vse.

1. dan
»Dragi mladi, težko boste našli koga, ki bi vas v Jezusu Kristusu bolj ljubil in vam bolj želel resnično srečo. Svoje življenje dolgu­jem vam. Odslej bom vsega uporabljal za vas.«

Molimo. Oče ljubezni, ti si obudil sv. Ja­neza Boska, da je postal oče, učitelj in prijatelj mladih. Navdihnil si ga s prero­škim duhom, da je številnim mladim po­kazal pot odrešenja. Bodi z nami in nas navdihuj v svoji ljubezni, da bomo vse, kar smo in imamo, po zgledu velikega vzgojitelja sv. Janeza Boska namenjali mladim, ki jih žeja po pristni ljubezni in pravi sreči; naj najdejo smisel življenja v tebi, ki si ljubezen sama. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

2. dan
»Hočete, da vam Gospod nakloni veliko milosti? Pogosto ga obiskujte. Iz vsega srca lju­bite Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Pogo­sto obhajilo je za vas temelj za srečno življenje!«

Molimo. Gospod Jezus Kristus, koliko­krat je sv. Janez Bosko klečal pred teboj. Predte je polagal vse svoje življenje in delo, vse svoje težave in veselje pa tudi vse mlade, za katere je živel. Pomagaj nam, da si bomo na njegovo priprošnjo prizadevali za gorečo ljubezen do tebe, ki nas nagovarjaš z besedo življenja in hraniš z evharističnim kruhom. Naj v sebi ohranjamo ogenj ljubezni, ki si ga prinesel na zemljo ti, naš edini učitelj in odrešenik, da bo v tebi, Gospod, vedno naš začetek in konec ter bi nekoč vsi prišli v nebesa k tebi, ki živiš in nas lju­biš vekomaj. – Amen.

3. dan
»Ne moremo se motiti: Marija nas vodi. V vsaki nevarnosti se zatekajte k Materi Božji in zagotavljam vam, da vas bo uslišala. Ljubite Marijo, častite jo in ji služite.«

Molimo. O Marija, mogočna Devica, ti velika in slavna obramba Cerkve, poseb­na pomoč kristjanov in strašna kakor urejena vojska! Ti sama si premagala vse zmote sveta. V stiskah, v boju in po­trebah nas obvaruj pred sovražnikom in nas ob smrtni uri sprejmi v večno ra­dost. – Amen.

4. dan
»Papeževa želja je zame ukaz. Vsak trud je majhen, kadar gre za Cerkev in pa­peštvo. Papeževa beseda mora biti za nas pravilo v vsem in za vse. Slava Cerkve je naša slava.«

Molimo. O Bog, po sklepu svoje modro­sti si na Petru zgradil svojo Cerkev in njega postavil za voditelja drugim apo­stolom. Blagoslavljaj Petrovega nasle­dnika papeža I., da bo tvojemu ljudstvu viden in trden temelj edinosti vere in občestva ljubezni; nam pa pomagaj, da bi mu bili po zgledu sv. Janeza Boska is­kreno vdani, da bi poslušali njegov nauk in ljubili Cerkev. Po Kristusu, našem Go­spodu. – Amen.

5. dan
»Hočete postati sveti? Spoved je ključavnica, ključ pa zaupanje v spovednika. Pogosto hodite k svojemu spovedniku, molite zanj in izpolnjujte njegove nasvete.«

Molimo. O Bog, vir resnične svobode, ti hočeš, da bi vsi ljudje živeli kot svobodno ljudstvo. Poklical si sv. Janeza Boska, da je številne mlade spremljal na poti njiho­vega odrešenja. Naj se Cerkev vedno bolj razodeva kot vesoljni zakrament odre­šenja in vsem ljudem prinaša dar tvoje odpuščajoče ljubezni. Don Bosko, sveti spovednik, pa naj nam stoji ob strani na poti k večji svetosti in predanosti tebi in bratom. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

6. dan
»Hočete storiti kaj dobrega, svetega, najsvetejšega, Božjega? Vzgajajte mladino! Brez vere ne moremo med mladimi storiti nič dobrega. Vzgoja je stvar srca, katerega go­spodar je samo Bog.«

Molimo. Dobri Bog, sv. Janeza Boska, očeta in učitelja mladine, si poklical v službo svoje Cerkve, da bi mlade vo­dil na pot večne sreče. Pomagaj nam, da bomo po njegovem zgledu tudi mi znamenje in nosilci Božje ljubezni mla­dim. Navdihuj nas, da bomo svoje srce oblikovali po srcu Kristusa, dobrega pa­stirja, in da bomo tako pod Marijinim vodstvom mladi in odrasli skupaj vese­lo stopali po poti, ki vodi k Ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

7. dan
»Bodite vedno veseli, samo ne greši­te. Naša svetost je v tem, da smo vedno veseli in da dobro opravljamo svoje dolžnosti!«

Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj. V skrivnosti odrešenjskih dogodkov je ra­zlog našega veselja: Kristus je premagal smrt in greh, tretji dan je vstal in nam tako prinesel mir, svobodo in veselje no­vega življenja. Pomagaj nam, da si bomo na priprošnjo sv. Janeza Boska, veliko­nočnega svetnika veselja in upanja, pri­zadevali za tvojo navzočnost v nas in po tvoji poti stopali v novo življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

8. dan
»Če hočete biti zdravi in bi radi dolgo živeli, je nujno: čista vest, zmernost v jedi in pi­jači, zavzeto delo. Veliko naredi, kdor dela, kar je njegova dolžnost; ničesar pa ne naredi tisti, ki sicer veliko dela, pa ne stori, kar bi moral.«

Molimo. Bog, stvarnik vseh stvari, tvoja volja je, da ljudje skrbno delamo. Po­klical si sv. Janeza Boska, da je s priza­devnim delom in v zaupanju vate mno­gim mladim priskrbel človeka vredno izobrazbo, delo in pošten zaslužek ter jih tako vzgajal v dobre kristjane in po­štene državljane. Prosimo te, naj naše delo po zgledu sv. Janeza Boska koristi človeškemu napredku, da bomo tudi mi gradili boljši svet, si med seboj bratsko pomagali ter tako rastli v svetosti. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

9. dan
»Največji dar, ki ga Bog nakloni dru­žini, je sin duhovnik. Kadar kak sin pusti družino in sledi Jezusovemu klicu, zasede Je­zus sam njegovo mesto v družini.«

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti tudi danes kličeš mlade, da bi svoje življenje posvetili tebi in delu v tvojem vinogradu. Prosimo te, dajaj mladim moč za krepo­stno življenje in jih opogumljaj v odloča­nju za duhovni poklic; pomagaj staršem, da bodo velikodušno sprejeli odločitev svojih otrok in jih v njihovem prizadeva­nju podpirali; nas pa navdihuj, da bomo v mladih prepoznavali, kar je dobrega, jih v tem podpirali in jih s svojim zgledom pri­tegnili k hoji za teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. – Amen.

Po namenu Svetega očeta:
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

Počastitev Svetega rešnjega telesa:
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj. Amen.

Molitev k Mariji:
Marija, naša mati in pomočnica! Vedno znova nas sprejemaš s svojim ljubečim pogledom. Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo. K tebi hitijo otroci, bodi jim mati in vzgojiteljica. K tebi prihajajo fantje in dekleta, spremljaj jih na poti mladosti. Nate se obračajo starši, pomagaj jim v službi življenja. Vate se ozirajo bolni in osamljeni, tolaži jih v njihovih stiskah. Marija Pomočnica, prosi pri Bogu s svojo priprošnjo za najbolj preizkušane brate in sestre, ki iščejo smisel življenja. Daj Cerkvi na Slovenskem take rodovitnosti, da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu. Marija, stopi med nas na križpotja življe­nja. Spremljaj nas na poti k Bogu. Amen.
Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

V imenu Očeta …